Skip links

Privacy Policy

Our process applies techniques from a variety of disciplines, values distinction in detail and gives careful

Tietosuojaseloste

Tämä on MellaDesignin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Mella Design
Vanha Turuntie 21 B
02700 Kauniainen
Y-tunnus: 3212925-5

Yhteyshenkilö

Marion Fagerström
marion@melladesign.fi
040 569 7359

Rekisterin nimi

Mella Design asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

  • Mella Design ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen
  • Rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen sopimuksen valmistelu ja täytäntöönpano
  • Asiakaskirjeet ja tiedotteet

Rekisteriin kerätyt tiedot säilytetään tilinpäätöksessä määrätyn dokumenttien säilytysajan.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite,
puhelinnumero), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot.

Evästeet

Rekisterinpitäjän verkkosivustolla käytetään evästeitä parantamaan sivuston käytettävyyttä ja
toimivuutta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta joko rekisterinpitäjän verkkosivuston kautta
täytettävällä lomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median
palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa
tietojaan. Rekisteriä päivitetään asiakassuhteiden edetessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n
tai ETAN:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen
rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset
oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä
ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta
pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku
2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei
voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.